Bunkais (Anwendungen):


Jodan Uke

Anwendung Chudan Uke

Anwendung Gedan Uke

Anwendung Shuto Uke

Anwendung Ashi Barai


Krav Maga Training


Karate Training Mittelstufe


Kata


Bonsai Karate


Fitness